Něco málo o nás

Připravili jsme pro Vás svým zaměřením zcela nové a moderní webové stránky, nesoucí název „Exotika“ .
Již tento název dává jistě tušit, kam naše nové poznávací zájezdy budou mířit. Ano, odpověděli jste správně - do exotických zemí, vonících dálkami, zářivým sluncem a vyhřátým mořem a to i v zimě, kdy u nás známe jen ledový vítr, sníh a plískanice, ale lákajících také svými četnými památkami a kulturním a společenským životem milovníky historie, umění i zábavy. 
Takže nyní již jen zbývá pohodlně se usadit a při šálku dobré kávy si prohlídnout naše nové webové stránky a nechat se unášet za sluncem, mořem, pyramidami, Indiány, pouštěmi i ledovci, velbloudy i tučňáky
Přejeme Vám nezapomenutelné zážitky z Vaší exotické dovolené.
Izrael - země biblických - antických a islámských památek. 
Země dávných biblických příběhů a záhadného Mrtvého moře  
 
 Termín :               19. 10. - 28. 10. 2022
Číslo zájezdu :     IZR 1910
Cena:                    při min. 15 osob - 59. 900,- Kč
                               při min. 10 osob - 68. 900,- Kč

Program :
 
1. den: Praha - Tel Aviv
Odlet z Prahy / resp.Vídně pro slovenské účastníky / do hlavního města Izraele – Tel Avivu , transfer do hotelu na pobřeží , ubytování, popř. večeře – dle času příletu .
2.den : Caesarea – Haifa
Po snídani odjezd do bývalého starověkého města u Středozemního moře Caesarea s původním římským divadlem a hippodromem. Pokračování do krásného přímořského města Haifa s úchvatnými Bahajskými zahradami ,zapsanými na seznam UNESCO , se spektakulárními výhledy na přístav a město. Odjezd na nocleh do oblasti Galileje. Ubytování a večeře.
3. den : Capernaum - Nazareth
Snídaně. Po snídani se vydáme ke Galilejskému jezeru , kde absolvujeme plavbu lodí oblastí, ke které se váže putování a zázraky Ježíše Krista. Pokračování do Capernaum, nazývaného „ Ježíšovo město „ , kde se usídlil Ježíš po opuštění Nazarethu a kde si vybral své učedníky. Návštěva biblického Nazarethu Prohlídka staré části – bývalé vesničky-domova Marie a Josefa , kde kdysi vyrůstal Ježíš a dnes je z něj živé arabské město. Zde zvěstoval Marii archanděl Gabriel, že počne syna. Dominantou města, ležícího na březích Genezaretského jezera ,zvaného též Galilejským mořem, je bazilika Zvěstování P. Marie s mohutnou kupolí a kostel sv. Josefa . Ubytování a večeře v oblasti Galileje.
4.den : Beit She´an – Jericho – Jeruzalém
Snídaně. Jízda údolím Jordánu se zastávkou ve městě Beit She´an s mnoha archeologickými vykopávkami z období římského a byzantského. Město je známé též jako Skythopolis. Poté pokračování údolím Jordánu do nejníže položeného města světa , prastarého Jericha s Horou Pokušení. Judskou pouští přejedeme až do slavného Jeruzaléma , nejposvátnějšího místa pro 3 náboženství. Ubytování v Jeruzalémě nebo Betlémě, večeře .
5.den : Jeruzalém – Betlém
Snídaně. Prohlídka Jeruzaléma – posvátného města křesťanů, židů i muslimů . Uvidíme hlavní pamětihodnosti úžasného města : Olivetskou horu, spojenou s nanebevstoupením Ježíše, Getsemanskou zahradu- místo Jidášovy zrady i posledního odpočinku Panny Marie s bazilikou Všech národů, po Via Dolorosa / Křížová cesta / se 14 zastaveními projdeme až k nejposvátnějšímu místu křesťanů – Chrámu Božího hrobu na vrchu Golgota .
Odpoledne odjezd do Betléma , města, kde se narodil král David a Ježíš Kristus, prohlídka Baziliky narození Ježíše a Baziliky sv. Kateřiny. Večeře a nocleh ve stejném hotelu. .
6. den : Jeruzalém
Snídaně. Návštěva Muzea holocaustu Yad Va Shem a zastávka u Knessetu – izraelského Parlamentu a symbolu země – sedmiramenného kříže . Projdeme židovskou čtvrtí s nejvýznamnějším místem judaismu – Zeď nářků, , do které vkládají mezi kameny na papírcích židovští věřící svá přání a modlitby. Dle aktuální situace uvidíme z vnějšku Chrámovou horu se slavným Skalním dómem a mešitou Al Aqsa,aj. Návrat na ubytování a večeři.
7. den: Massada – Mrtvé moře - Eilat
Snídaně. Odjezd z Jeruzaléma přes Judskou poušť k Mrtvému moři . Pokračování k tajemné pevnosti Massada, tyčící se na vysokém skalním útesu / UNESCO /, kterou vybudoval Herodes Veliký – výjezd lanovkou . Odjezd do letoviska Eilat a cestou zastávka na odpočinek a neopakovatelné koupání v tajemném Mrtvém moři, jehož hladina je 400 m pod úrovni moře a obsahuje 6x více soli než jsou běžné hodnoty pro jiná moře. Vstup na pláž splatný na místě v hotovosti. Nocleh a večeře v Eilatu , letovisku u Rudého moře.
8.den : Eilat
Snídaně. Odpočinek v nejznámějším izraelském letovisku u Rudého moře. Možnost účasti na fakult. programech : návštěva podmořské observatoře, plavba lodí k podmořským světům plných korálů a barevných ryb, koupání s delfíny, aj. 
9.den : Eilat – Tel Aviv
Snídaně . Přejezd přes Negevskou poušť a kolem ojedinělého geologického útvaru Machtesh Ramon na pobřeží Středozemního moře. Cestou zastávka v Tel Avivu – průjezd městem se stavbami ve funkcionalistickém stylu a zastávka v malebném přístavu Jaffa. Nocleh a večeře v Tel Avivu .
10.den : odlet do Prahy resp. Vídně
Snídaně-dle času odletu může být formou balíčku . Brzy ráno transfer na letiště a odlet do Prahy resp. Vídně.

Cena zahrnuje:
leteckou dopravu Praha – Tel Aviv – Praha / resp. Vídeň za přípl. / vč. let. a bezp. tax * transfer letiště-hotel-letiště * dopravu autokarem s klimatizací (dle počtu účastníků může být minibus s klimatizací) * 8 x nocleh v hotelích 3*superior a 4* (dle místní kategorizace) se snídaní a 1x ubytování v kibucu * 9 x večeři * vstupy do uvedených památek, muzeí , parků * výjezd lanovkou na Massadu * speciální místní průvodce po celé trase * průvodce PAN´EUROP po celé trase s překladem do češtiny * zákonné pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:
• nápoje u obědů a večeří a konzumaci z hotelových minibarů
• fakult. programy a výlety v Eilatu
• vstup na pláž u Mrtvého moře

Povinné příplatky :
• Povinné pojištění léčeb. výloh v zahraničí a storno + připojištění Covid : 10 dnů x 160, - = 1.600 Kč ( platí pro osoby 18-75 let )
• Spropitné pro místní průvodce a řidiče : 55,- EUR /os./pobyt ( splatné na místě )

Fakultativní příplatky:
Ubytování v jednolůžkovém pokoji: 18.000,- Kč

Minimální počet účastníků: 10 osob
Poznámka:
Vzhledem k dlouhodobému plánování zájezdů předem a možnosti změny letových řádů ze strany let. společností může dojít ke změně termínu odletu v rozsahu +/- 3 dnů.