Něco málo o nás

Připravili jsme pro Vás svým zaměřením zcela nové a moderní webové stránky, nesoucí název „Exotika“ .
Již tento název dává jistě tušit, kam naše nové poznávací zájezdy budou mířit. Ano, odpověděli jste správně - do exotických zemí, vonících dálkami, zářivým sluncem a vyhřátým mořem a to i v zimě, kdy u nás známe jen ledový vítr, sníh a plískanice, ale lákajících také svými četnými památkami a kulturním a společenským životem milovníky historie, umění i zábavy. 
Takže nyní již jen zbývá pohodlně se usadit a při šálku dobré kávy si prohlídnout naše nové webové stránky a nechat se unášet za sluncem, mořem, pyramidami, Indiány, pouštěmi i ledovci, velbloudy i tučňáky
Přejeme Vám nezapomenutelné zážitky z Vaší exotické dovolené.
PŘEDSMLUVNÍ  INFORMACE K ZÁJEZDŮM - PAN´ EUROP spol. s r.o.
 
Soubor služeb cestovního ruchu, které jsou Vám nabízeny, představují zájezd podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici (EU) 2015/2302. 
 
Budete moci uplatnit veškerá práva, která pro Vás vyplývají z právních předpisů Evropské unie týkajících se zájezdů. Cestovní kancelář PAN´EUROP  spol.s r.o., IČO 41035062, se sídlem Masarykovo nám.14, 702 00 Ostrava-Mor.Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vl. 1595, ponese plnou odpovědnost za řádné poskytnutí služeb zahrnutých do zájezdu. 
 
Cestovní kancelář PAN´EUROP spol.s r.o., IČO 41035062, se sídlem Masarykovo nám.14, 702 00 Ostrava-Mor.Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vl. 1595 má ze zákona povinnost zajistit ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka), na základě které Vám budou vráceny uskutečněné platby za služby, které Vám nebyly poskytnuty z důvodu jejího úpadku, a pokud je součástí zájezdu doprava, bude zajištěna Vaše repatriace. 
 
Základní práva zákazníka podle zákona č. 159/1999 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů - (občanský zákoník)
 
– Před uzavřením smlouvy o zájezdu obdrží zákazník všechny nezbytné informace o zájezdu podle § 9a zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, tj. např. místo určení cesty nebo pobytu, dopravní prostředky, ubytování, stravování a další. 
– Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za řádné poskytnutí všech cestovních služeb zahrnutých ve smlouvě o zájezdu. 
– Zákazník obdrží telefonní číslo pro naléhavé případy nebo údaje o kontaktním místu, kde se může spojit s cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, která zprostředkovala prodej zájezdu. 
– Zákazník může s přiměřeným předstihem a případně po uhrazení dodatečných nákladů postoupit smlouvu o zájezdu na jinou osobu. 
– Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě konkrétního zvýšení nákladů (například cen pohonných hmot) a pokud je to výslovně stanoveno ve smlouvě o zájezdu, a to nejpozději 20 dní před zahájením zájezdu. Překročí-li cenové zvýšení 8 % ceny zájezdu, může zákazník od smlouvy odstoupit. Vyhradí-li si cestovní kancelář právo na zvýšení ceny zájezdu, má zákazník v případě snížení příslušných nákladů právo na slevu z ceny zájezdu. 
– Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) a získat zpět veškeré platby, pokud došlo k výrazné změně jakéhokoli zásadního prvku zájezdu, s výjimkou ceny. Pokud cestovní kancelář před zahájením poskytování zájezdu tento zájezd zruší, má zákazník právo na vrácení ceny zájezdu a případně na náhradu škody. 
– Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) před zahájením zájezdu, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu (například vyskytnou-li se v místě určení cesty nebo pobytu závažné bezpečnostní problémy, které by mohly zájezd ovlivnit). 
– Zákazník může před zahájením poskytování zájezdu od smlouvy odstoupit, pokud zaplatí přiměřené a zdůvodnitelné odstupné (storno poplatek). 
– Pokud nelze po zahájení poskytování zájezdu poskytnout jeho podstatné prvky v souladu se smlouvou, musí být zákazníkovi nabídnuto vhodné náhradní řešení bez dalších nákladů. Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku), pokud nejsou služby poskytovány v souladu se smlouvou, přičemž tato skutečnost podstatně ovlivňuje plnění služeb zahrnutých do zájezdu a cestovní kancelář neposkytla vhodné náhradní řešení. 
– V případě neposkytnutí nebo nesprávného poskytnutí služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu má zákazník právo na slevu z ceny zájezdu, náhradu škody nebo obojí. 
– Cestovní kancelář má povinnost poskytnout pomoc, pokud se zákazník ocitne v nesnázích. 
– Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku, bude zákazníkovi vrácena zaplacená záloha nebo cena zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě  neuskutečnění zájezdu, nebo rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že k úpadku došlo po zahájení poskytování zájezdu. 
- Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku po zahájení poskytování zájezdu a je-li součástí zájezdu doprava, bude zajištěna repatriace zákazníka. Cestovní kancelář PAN´EUROP spol. s r.o., IČO 41035062, se sídlem Masarykovo nám.14, 702 00 Ostrava - Mor.Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vl. 1595 si zajistila ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka) u subjektu Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 61859869, vedené u Městského soudu v Praze pod sp.zn. B 2866, , tel. +420 244 188 188, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Na tento subjekt se zákazník může obrátit v případě, že byly služby odepřeny z důvodu úpadku cestovní kanceláře. 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 je provedena v českém právním řádu zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb. a § 2521 až 2549a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 111/2018 Sb. dostupnými na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ( http://www.mmr.cz ); tato forma zveřejnění má informativní charakter.